Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) Ministerstva dopravy Slovenskej republiky predstavuje programový dokument o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informatizácie. Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti.