Vývoj biomodelov pre sledovanie komplikácií spojených s COVID-19 s implementáciou nálezov u pacientov, ktorí zomreli v priamej súvislosti s infekciou COVID-19.

Charakter aktivity:  Nezávislý výskum a vývoj

Žiadateľ: CEM SAV, Bratislava  

Výskumná aktivita bude realizovaná v detašovanom pracovisku v Dobrej Vode, okres Trnava

 
Cieľ aktivity:  

Na základe charakteristiky nálezov získaných pri pitve jedincov s COVID-19, cieľom tejto aktivity je navrhnúť relevantné in vitroa in vivomodely vhodné pre hodnotenie účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 a otestovať vhodné liečivo na vybratom modeli.  

Cieľ 3.1 Návrh in vitro modelov  

Cieľ 3.2 Návrh in vivo modelov a výber najvhodnejšieho biomodelu  

Cieľ 3.3 Testovanie vhodného liečiva/látky  

 
Opis výskumno-vývojovej aktivity projektu:  

Napriek tomu, že štúdie s vakcínami proti COVID-19 sú v súčasnosti dobre rozpracované, stále existuje naliehavá potreba nájsť ďalšie terapeutické možnosti a to najmä s cieľom postihnúť komplikácie vyplývajúce z vírusovej infekcie, najmä dysregulovanú imunitnú odpoveď a systémové komplikácie spojené s progresiou COVID-19. Doposiaľ pre in vivoštúdie infekcie COVID-19 boli opísané zvieracie modely s použitím makakov, mačiek, fretiek, škrečkov a transgénnych myší, ktoré exprimujú ľudský angiotenzín I konvertujúci enzým 2 (ACE2). Tieto modely sú úspešne využívané pre štúdie transmisie a imunity, ale len čiastočne modelujú mechanizmy zapojené do následkov COVID-19. Preto vznikla naliehavá potreba vyvinúť zvieracie modely pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov identifikovaných ako látky, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19.   Pre naše štúdie využijeme známe modely kardiovaskulárnych a metabolických chorôb, hlavne Wistar Kyoto potkany, SHR, obézne Zucker potkany, diabetické Zucker potkany a potkany kmeňa Lewis.  Wistar Kyoto potkany (WKY) sú normotenzným kmeňom bežne používaným ako kontrolné zvieratá. Zvieratá sú normotenzné a typicky rezistentné na vývin aterosklerózy.

 

Základné míľniky výskumnej aktivity:  

Míľnik M1.1 Výber najvhodnejších intervencií  

Míľnik M1.2 Testovanie intervencií na modeloch in vitro (3D model pľúc)a in vivo podľa tabuľky 1  

Míľnik M1.3 Výber najvhodnejšieho modelu a jeho charakteristika  

Míľnik M1.4 Testovanie vybratého liečiva na najvhodnejšom modeli  

Míľnik M1.5  Zbieranie dát a štatistické analýzy, písanie článkov  

 
Základné výsledky výskumnej aktivity:

Výsledok V1.1 Podľa nálezov získaných pri pitve jedincov s COVID-19 doplníme zadanie pre modifikáciu biomodelov prostredníctvom intervenci

Výsledok V1.2  Podľa nálezov získaných pri pitve jedincov s COVID-19, ale i doteraz dostupnej literatúry, budeme vedieť posúdiť, ktoré intervencie sú najvhodnejšie pre vývoj modelu s relevantnými komplikáciami COVID-19  

Výsledok V1.3  Na základe výsledkov získaných z analýzy modelov a intervencií vyberieme najvhodnejší model/modely.  

Výsledok V1.4 Posúdime vhodnosť/účinnosť vybratého liečiva na najvhodnejšom biomodeli  

Výsledok V1.5 Na základe štatistických analýz budeme vedieť určiť signifikanciu odchýlky meraných parametrov od normy/kontroly. Na základe získaných výsledkov napíšeme vedecké články pre relevantné impaktované časopisy.  

Leave your comments

Comments

  • No comments found