Modernizácia histologicko-morfologického a biochemicko-fyziologického laboratória v Dobrej Vode.

Charakter aktivity:  Nezávislý výskum a vývoj

Žiadateľ: CEM SAV, Bratislava

 
Cieľ aktivity:  

Cieľ 1.1 Pre potreby komplexnej histologicko-morfologickej analýzy vzoriek, ako i funkčnú, biochemickú a molekulovú charakteristiku vzoriek biomodelov navrhnutých na základe tejto analýzy, cieľom aktivity bude významne modernizovať časť laboratórií chovného zariadenia v Dobrej Vode.

 
Opis výskumno-vývojovej aktivity projektu:  

V rámci danej aktivity sa plánuje modernizácia prístrojového zariadenia a energetického zefektívnenia podporných infraštruktúr pre dodržanie správnych laboratórnych podmienok. Modernizácia laboratórií bude zahŕňať: 

Technickú modernizáciu klimatizačnej jednotky - Zabezpečenie dobrých životných podmienok pre animálne biomodely je nevyhnutnou súčasťou vedeckého výskumu. Optimálny chod a zvýšenie efektívnosti ako aj bezpečnosti technického zariadenia sa bude realizovať modernizáciou klimatickej jednotky s celkovou úpravou vzduchu s vysokoúčinnou rekuperačnou VZT jednotkou.

Prípravu laboratórií pre chov imunodeficientných zvierat - Abnormálna bunková imunita a humorálna imunita sú jedným z nálezov u pacientov s COVID-19, ktorý neprežili (Zhao et al., 2020). Modulácia imunitnej odpovedi u COVID-19 biomodelu by mohla byť jednou z možností ako pripraviť pre výskumníkov nástroj pre hľadanie vhodnej liečby komplikácií infekcie koronavírusom. Z dôvodu zníženia imunity u biomodelov je nutné chovať takéto zvieratá v ochrannom prostredí, ktoré pre nich tvoria individuálne ventilované klietky. Tieto zabezpečujú filtráciu vzduchu a elimináciu patogénnych organizmov, ktoré by mohli ovplyvniť prežívanie.  

 
Základné míľniky výskumnej aktivity:  

Míľnik M1.1 Verejné obstarávanie a modernizácia klimatizačnej jednotky  

Míľnik M1.2  Vybavenie chovných laboratórií pre imunomodulačné postupy a biomodely vrátane biomodelov so  zníženou imunitou    

Míľnik M1.3  Verejné obstarávanie a nákup prístrojov, zariadení a sofware  

Míľnik M1.4  Optimalizácia funkcií prístrojov a zariadení.   

 
Základné výsledky výskumnej aktivity:

Výsledok V1.1 Modernizovaná klimatizačná jednotka, ktorá bude spĺňať všetky normy a zabezpečí optimálne prostredie pre biomodely.  

Výsledok V1.2  Upravené laboratóriá pre imunodeficientné štúdie a zefektívnenie starostlivosti o zvieratá.  

Výsledok V1.3  Zabezpečené prístroje, zariadenia a software pre charakteristiku vzoriek  

Výsledok V1.4 Uvedenie do prevádzky nových prístrojov a zariadenia. Tým sa doplní infraštruktúra potrebná pre vývoj biomodelov pre sledovanie komplikácií spojených s COVID-19 a zvýši sa aj kvalita pracoviska na realizáciu biomedicínskeho výskumu.     

Leave your comments

Comments

  • No comments found